02/502 96 79

Privacy Policy

FSD Group respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De verwerking van uw gegevens stelt ons in staat om u informatie te verstrekken die aangepast is aan uw situatie en u producten voor te stellen die aangepast zijn aan uw behoeften. 

1. Wie is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

FSD Group SPRL (hierna "FSD Group" genoemd) met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Paapsemlaan 11 b 9. FSD Group treedt op als krediet- en verzekeringsbemiddelaar. Wanneer FSD Group uw dossier doorstuurt naar een kredietgever/verzekeraar met wie zij samenwerkt, zal de kredietgever/verzekeraar optreden als verwerkingsverantwoordelijke en zal FSD Group optreden als verwerker van de kredietgever/verzekeraar. Voor bepaalde van uw persoonsgegevens zal FSD Group - na verzending van het dossier aan de kredietgever/verzekeraar – de verwerkingsverantwoordelijke blijven. 

Dit Charter heeft tot doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke vraag of elk verzoek met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens kan aan ons worden gericht op het bovenvermeld adres, alsook per e-mail aan het adres info@creditbelgium.be.  

2. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat kan gaan om een naam, een identificatienummer, localisatiegegevens, online-identificatiemiddel of elk ander gegeven dat betrekking heeft op een persoon. De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

FSD Group verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, op basis van verschillende rechtsgronden en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt. U bent niet wettelijk verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken maar in geval van weigering, zou dit met zich mee kunnen brengen dat FSD Group niet in de mogelijkheid verkeert om een relatie met u aan te gaan of deze relatie met u verder te zetten.

 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • identificatiegegevens: (bv: naam en voornaam, geboortedatum en -plaats, identiteitskaartnummer, nationaliteit, IP-adres, geslacht)
 • contactgegevens (bv. adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • socio-demografische gegevens (bv. gezinssituatie, burgerlijke staat, aantal kinderen)
 • informatie over het beroep (bv. naam van de werkgever, loon, soort werk, type arbeidsovereenkomst)
 • bankgegevens, financiële en transactionele gegevens (bv. bankrekeningnummer, uitgaven en schulden, schuldvorderingen, details van bankrekeningen, bezittingen)
 • gegevens met betrekking tot uw surfgedrag en gewoontes op de websites van FSD Group: raadpleging van informatie, simulaties, aanvragen, ...
 • geolocalisatiegegevens (exacte locatie waar u zich bevindt)
 • gegevens ontvangen via derden: zoals bijvoorbeeld gegevens verkregen via een kredietgever, geglobaliseerde raadpleging van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank, of gegevens van externe bedrijven, zoals kredietgevers, verzekeringsmaatschappijen, herverzekeraars, die we gebruiken voor het vervolledigen en verbeteren van onze bestanden);
 • gegevens verkregen via cookies. Cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze websites en voor de optimalisatie van uw bezoek aan onze website. Ze vervullen diverse rollen: uw voorkeuren onthouden, statistische gegevens verzamelen, de inhoud en/of de publiciteit van onze websites aanpassen aan uw behoeften. Het is dankzij cookies dat u automatisch toegang krijgt tot gepersonaliseerde pagina’s zonder dat u zich hoeft te identificeren en dat uw nieuwe bezoeken worden herkend.

FSD Group verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens die betrekking hebben op het ras, de etnische afstamming, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens of gegevens over seksueel gedrag.

4. Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met FSD Group, bijvoorbeeld telefonisch, via één van onze websites, via één van onze partners of wanneer u één van onze kantoren bezoekt.

5. Waarvoor verwerkt FSD Group uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten van bemiddeling inzake kredieten en verzekeringen, zowel online als offline. Dit omvat bijvoorbeeld het indienen van een kredietaanvraag/verzekeringsaanvraag, contact opnemen met ons of onze websites bezoeken of gebruiken.

Wij verzamelen deze gegevens in het bijzonder voor:

 • het beheer van uw klantendossier
 • het beoordelen van de financiële situatie, de terugbetalingsmogelijkheid en de solvabiliteit van de consument
 • het voorkomen van overmatige schuldenlast
 • het nakomen van onze precontractuele informatieverplichtingen
 • het voorkomen van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme
 • het voorkomen van fraude
 • het voorkomen van misbruik
 • het antwoorden op officiële verzoeken van gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties u te informeren over onze producten en diensten
 • u informatie te verstrekken met betrekking tot onze producten en diensten
 • u te begeleiden en uw vragen te beantwoorden
 • het beoordelen onder welke voorwaarden wij u een product of dienst kunnen aanbieden
 • het risicobeheer: (geschiedenis van de klantenrelatie)
 • de voortdurende verbetering van onze diensten en processen (waaronder de websites)
 • de veiligheid van personen
 • het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken
 • het uitwerken van statistieken
 • het vooraf invullen van reeds gekende gegevens van bestaande cliënten, bij aanvragen voor bijkomende producten of diensten
 • direct marketing, om u aangepaste producten en diensten aan te bieden;
 • bewijsdoeleinden;
 • het IT-beheer en -beveiliging.

6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

FSD Group verwerkt uw persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

 • Met uw toestemming
 • Om een wettelijke of reglementaire verplichting na te komen
 • Bij het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst met u of het uitvoeren van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen
 • Op basis van het "gerechtvaardigde belang" waarbij wij alles in het werk stellen om het evenwicht te bewaren tussen de belangen van FSD Group en uw belangen, met inbegrip van de bescherming van uw privacy.

7. Aan wie kunnen uw gegevens worden doorgeven?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

- Kredietgevers waarvoor FSD Group als kredietbemiddelaar optreedt:

 • Alpha Credit, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ravensteinstraat 65, 1000 Brussel. Voor meer details over de verwerking door Alpha credit kan u de Privacy Charter van Alpha credit raadplegen.
 • Elantis SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue des Clarisses 38 te 4000 Luik. Voor meer details over de verwerking door Elantis kan u de Privacy Charter van Elantis raadplegen.
 • Record Credits, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Henri Matisselaan 16, 1140 Evere. Voor meer details over de verwerking door Record Credits kan u de Privacy Charter van Record Credits raadplegen.

- De verzekeraars waarvoor FSD Group als verzekeringsbemiddelaar optreedt:

 • AFI Esca, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te chaussée de Nivelles 81, 1420 Braine l’alleud. Voor meer details over de verwerking door AFI Esca kan u de Privacy Charter van AFI Esca raadplegen.
 • Cardif, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bergensesteenweg 1424, 1070 Anderlecht. Voor meer details over de verwerking door Cardif kan u de Privacy Charter van Cardif raadplegen.
 • NN Insurance Belgium NV, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Voor meer details over de verwerking door NN Insurrance kan u de Privacy Charter van NN Insurrance raadplegen.

- De ondernemingen die deel uit maken van dezelfde groep FSD group

 • De Limburgse, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rijksweg 359, 3630 Maasmechelen,
 • Geldshop B.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Nieuwe Duinweg 24, 2587 AD Den Haag.
 • Credit Service Luxemburg, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue de Hollerich, 123, 1741 Luxembourg

- Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek voor zover wettelijk toegestaan

- Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, ...

Er wordt gespecificeerd dat uw persoonsgegevens in geen geval buiten de Europese Unie zullen worden doorgegeven.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

 • Recht van bezwaar  

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens die wij verzamelen, bewaren en verwerken voor doeleinden die betrekking hebben op uw specifieke situatie. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden met betrekking tot direct marketing, met inbegrip van direct marketingprofilering.

 • Recht van inzage

U kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens ontvangen.

 • Recht op rectificatie

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat deze persoonsgegevens gewijzigd worden.

 • Recht op wissing

U kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd voor zover wettelijk is toegestaan.

 • Recht op beperking van de verwerking

In specifieke gevallen kan u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifieke dienst.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kan ook vragen om bepaalde gegevens rechtstreeks aan u of aan een derde partij over te maken indien dit technisch mogelijk is.

 • Recht om uw toestemming in te trekken

Indien u uw toestemming heeft verleend met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

U kan de hierboven vermelde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende kanalen:

- per post naar FSD Group SPRL, Paapsemlaan 11 b 9, 1070 Anderlecht ;

- per e-mail: info@creditbelgium.be

Met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

9. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dit varieert afhankelijk van de soort gegevens en de reglementeringen (bv. antiwitwaswetgeving). Zij worden nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is voor de verwerking waarvoor zij verzameld werden. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is zoals voor het faciliteren van het klantenbeheer en om vragen van de rechter of van de regulator te kunnen beantwoorden.

De bewaartermijnen worden geval per geval vastgelegd, maar over het algemeen worden uw gegevens bewaard gedurende 10 jaar na het einde van het contract dat u hebt afgesloten met de kredietgever/verzekeraar waarvoor wij als krediet-/verzekeringsbemiddelaar zijn opgetreden of 5 jaar nadat u uw krediet-/verzekeringsaanvraag hebt gedaan op voorwaarde dat geen contract werd afgesloten via onze tussenkomst met een kredietgever/verzekeraar waarmee wij samenwerken.

10. Wat bij eventuele wijzigingen aan dit Charter?

Wij zullen u via onze gebruikelijke communicatiemiddelen op de hoogte brengen van elke wijziging. U kan het charter bovendien steeds raadplegen op onze website.

Heeft u een vraag? Stuur ons een e-mail naar info@creditbelgium.be 

Een klacht? Als we u geen genoegdoening hebben kunnen schenken en in geval van een betwisting over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Copyright © 2016 Geldlenen. Alle rechten voorbehouden. | Privacy
© fsdgroup bvba - Kredietmakelaar voor leningen op afbetaling, kredietopeningen en autoleningen.
© fsdgroup bvba is een onafhankelijke kredietmakelaar erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie onder nummer 212267 - BE 820.116.984
© fsdgroup bvba is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij het FSMA - Autoriteit voor financiële diensten en markten - onder het nummer FSMA 108780 A